Start Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Den Horinck’

het onderwijs van burgemeester en schepenen keurde zojuist de start- en procesnota van rup den horinck goed. Het plangebied heeft relatie op een zone van om en bij 9, 8 ha liggend rond het cultuurcentrum ‘den horinck’. De site wordt op dit seconde invulling door diverse vrijmaken als woon, ontspanning en activiteit, cultuur en gemeentelijke instituten, zijnde politiekantoren en een containerpark. Onbebouwde percelen volgooien het overige gedeelte van het plangebied op. Het spontaan evolueren van deze gevari\xeberde vrijmaken heeft geleid tot de opleiding van een weinig geordende inrichting van het gebied. Om opnieuw te komen tot een kwalitatieve ruimtelijke inrichting wordt gekeken hoe dit groot veel gevari\xeberde vrijmaken op mekaar kan wordt afgestemd. Op deze manier wordt via voorliggend rup getracht om een manifest toekomstperspectief voor het plangebied vast te leggen. Doel van het rup is het samentrekken van een kwalitatief toekomstgericht plan waar woon, werken en ontspanning met mekaar verzoend worden. Evaluatie van het plangebiedknelpunten1 het plangebied wordt gekneld tussen de bovenlokale infrastructuren van de ro en zijn op- en afrittencomplex, de n9 en de brusselsesteenweg. 2 de spontaan geëvolueerde diverse vrijmaken die het landstreek invullen, zorgen voor een weinig geordende inrichting van het gebied. 3 de huidige en gewenste vrijmaken voor het plangebied zijn niet overeenkomstig met de huidige bestemming, landstreek voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, van het gewestplan. 4 gezien de huidige bestemming en afwijkende ingevuld van het landstreek kan dit niet kwalitatief wordt afgewerkt. Potenties1 de site kan fungeren als verlenging van de stedelijke as die het centrum van zellik verbindt met het projectgebied. De bestaande onafgewerkte bouwblokken kunnen afgewerkt worden. Dit zal zorgen voor een verhoogde kwaliteit van het interne gebied. 2 de site heeft de mogelijkheid om zowel een gezicht naar als een buffer onverenigbaar het aangrenzende snelwegencomplex te vormen. 3 de ligging langsheen de n9, brusselsesteenweg en de ring is gunstig voor de inplanting van gevari\xeberde kmo’s. 4 de site biedt de kans tot een betere telefoonlijn met het gemeenteplein, de scholensite en de sportterreinen. Het planning voor de site den horinck is 3-ledig : afzoeken naar toepasselijke grootbrengen van verdichting en voorzien van een groenzone ; innovatie en vergroting van het bestaande gemeenschapscentrum ‘den horinck’, introduceren gemengd activiteitengebied met gevari\xeberde vrijmaken omtrent bedrijvigheid. Visie en ruimtelijke conceptende opinie van het rup den horinck kan als navolgen wordt samengevat : de gemeente wil met het rup de historische gegroeide omtrek bestendigen en planologisch rechttrekken zodat de gevari\xeberde eigenaars van de woningen in het landstreek hun woning op een eenvoudige manier in de geëigende zone kunnen verbouwen, herbouwen en uitbreiden. Door de ligging van het plangebied langsheen de r0 moet wordt bekeken op welke plaatsen het woon kwalitatief kan wordt bestendigd ( bijv. Geen geluidsoverlast ). Zones waar woon niet gewenst is, wordt invulling met alternatieve voorzieningen. Het bestaande cultureel centrum den horinck wordt uitgebreid tot een gemeenschapscentrum waar gevari\xeberde evenementen, de bibliotheek en jeugdlokalen en het politiekantoor in kunnen wordt ondergebracht. Het plangebied zal als een gemengde site invulling wordt met een privaat woongedeelte, een publiek vrijetijdscentrum en een gemengde activiteitenzone. Een groene krachtinstallatie plek verbindt alle zones.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.